21/07/2020

Γ. Σαρακιώτης και Βουλευτές ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία: «Αποκαταστήστε τις παραβιάσεις σε βάρος των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κατέθεσαν 46 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτης της Κ.Ο., Γιάννη Ραγκούση, την οποία συνυπογράφει ο Βουλευτής Φθιώτιδας, Γιάννης Σαρακιώτης για την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της μη σύννομης, αδικίας σε βάρος των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης αναφορικά με την αρχαιότητα και για επαναφορά του από 12.5.2020 αναρτημένου/κυρωμένου πίνακα των Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων. Στο κείμενο της ερώτησης τους, οι υπογράφοντες Βουλευτές αναφέρουν: 

Στις 15 Μαΐου 2020 αναρτήθηκε η από́ 12.5.2020 με αρ. πρωτ. 26666 Φ. 201.4 Απόφαση με θέμα «Προαγωγή́ Πυροσβεστών, ανεξάρτητα από́ την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων» με την οποία προήχθησαν στον βαθμό́ του Υπαρχιπυροσβέστη οι αναφερόμενοι στον προσαρτημένο κυρωμένο πίνακα Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων. Την 1η Ιουλίου 2020 αναρτήθηκε η ίδια ως άνω αναφερόμενη απόφαση ως ορθή́ επανάληψη της πρώτης.

Από́ τα δύο αντιπαραβαλλόμενα κείμενα της ίδιας απόφασης συνάγεται ότι στη δεύτερη ανάρτηση της απόφασης ως ορθή́ επανάληψη, επήλθαν μεταβολές στη σειρά́ κατάταξης των ονομάτων των πυροσβεστών που προήχθησαν στον βαθμό́ του Υπαρχιπυροσβέστη. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι ενώ́ στην πρώτη ανάρτηση της απόφασης οι Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων που προέρχονται από́ την κατηγορία των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης προηγούνταν των επιτυχόντων του διαγωνισμού́ για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό́ Σώμα 725 δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, στη δεύτερη ανάρτηση της ίδιας απόφασης ως ορθή́ επανάληψη, οι ως άνω 725, εκ των οποίων οι 225 διορίστηκαν στις 30.12.2013 και οι υπόλοιποι 500 στις 14.7.2014, προηγούνται σε αρχαιότητα έναντι των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. Οι τελευταίοι εντάχθηκαν μεν στο μόνιμο πυροσβεστικό́ προσωπικό́ από́ 1.4.2018 και έλαβαν αναδρομικά́ από́ 9.2.2017 τον βαθμό́ του Πυροσβέστη, αλλά́ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4662/7.2.2020, υπηρετούν ως πυροσβεστικό́ προσωπικό́ από́ την ημερομηνία πρόσληψής τους ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και συγκεκριμένα από́ τις 10.2.2012.

Με βάση δε τη δεύτερη ανάρτηση της απόφασης ως ορθή́ επανάληψη, με την οποία οι 725 πυροσβέστες προηγούνται σε αρχαιότητα από́ τους μόνιμους εκ ΠΠΥ ή Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωση ή εκ Πενταετών, στο μέλλον θα προκληθεί το εξής παράδοξο, ανακόλουθο και προδήλως αντιφατικό φαινόμενο: Όταν οι μόνιμοι εκ ΠΠΥ που θα διαθέτουν δεκαπέντε έτη συνολικής υπηρεσίας (από́ το 2012) και με βάση το νόμο θα προαχθούν στον βαθμό́ του Αρχιπυροσβέστη, την ίδια χρονική́ στιγμή́ οι 725 μόνιμοι πυροσβέστες προσληφθέντες τα έτη 2013 και 2014 θα παραμένουν στον βαθμό́ του Υπαρχιπυροσβέστη, μολονότι με βάση την ορθή́ επανάληψη της ως άνω αναφερόμενης Απόφασης, προηγούνται σε αρχαιότητα.

Επειδή έχουν αναγνωριστεί στους μόνιμους εκ Πενταετών πυροσβέστες τα μόρια για την πενταετή́ θητεία τους (2012 – 2017) και επειδή ήδη έχουν προαχθεί́ στον βαθμό́ του Υπαρχιπυροσβέστη. Επειδή́ κατά́ τις διατάξεις του Ν. 4662/2020 και κατά́ την έναρξη ισχύος τους, διέθεταν πέντε (5) έτη συνολικής υπηρεσίας, γεγονός που σημαίνει ότι για την προαγωγή́ τους στον βαθμό́ του Υπαρχιπυροσβέστη λήφθηκε υπόψη τόσο το χρονικό́ διάστημα από́ 1.4.2018 (ένταξη στο μόνιμο προσωπικό́) έως και 7.2.2020 (έναρξη ισχύος του Ν. 4662/2020) όσο και το χρονικό́ διάστημα από́ 10.2.2012 έως και 31.3.2018. Επειδή οι παραπάνω διαπιστώσεις καταγγέλλονται και από το Τριτοβάθμιο Σωματείο «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πυροσβεστών» με επιστολή τους με Αρ. Πρωτ. 78 9/7/ 2020.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Στη βάση ποιων νομοθετικών διατάξεων και ποιας νόμιμης αιτιολογίας έλαβαν χώρα οι ως άνω μεταβολές;
2) Ποιος ευθύνεται για τη μη σύννομη παραβίαση της σειράς αρχαιότητας σε βάρος των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και ποια μέτρα θα ληφθούν σε βάρος του;
3) Προτίθεται να επαναφέρει άμεσα τον πίνακα που αναρτήθηκε στις 15.5.2020 στην κατεύθυνση της αποκατάστασης μίας καταφανώς μη σύννομης μεταβολής και διασφάλισης της αποτροπής μελλοντικών υπηρεσιακών στρεβλών ανακατατάξεων στο Πυροσβεστικό Σώμα;

Πηγή: www.syriza.gr

Από το πρόσφατο Κοινοβουλευτικό μου Έργο

Γ. Σαρακιώτης από Βέροια: «Ν.Δ. σημαίνει ανάπτυξη για λίγους, αφανισμός για τη μεσαία τάξη»

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ν.Ε. του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Προοδευτική Συμμαχία Ημαθίας στον Πολυχώρο “ΕΛΗΑ” στη Βέροια, το βράδυ της Τετάρτης (28/09) μετείχε ως κεντρικός ομιλητής, ο Βουλευτής Φθιώτιδας και Αναπληρωτής Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. –...

Διαβάστε Περισσότερα

Γ. Σαρακιώτης και Βουλευτές ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Π.Σ.: «Πρώτοι οι Κυβερνώντες στις “κορδέλες”, άφαντοι για το Νοσοκομείο Λαμίας»

Σε μία ακόμη κοινοβουλευτική παρέμβαση για τα διαρκώς αυξανόμενα προβλήματα του Νοσοκομείου Λαμίας προχώρησε ο Βουλευτής Φθιώτιδας και Αναπληρωτής Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Σαρακιώτης, μετά και την πρόσφατη...

Διαβάστε Περισσότερα

Γ. Σαρακιώτης: «Το Νοσοκομείο Λαμίας υποβαθμίζεται μεθοδικά και συνειδητά από τη Ν.Δ. εδώ και 3 χρόνια»

Στις κινητοποιήσεις του Σωματείου των Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και των Κέντρων Υγείας της Φθιώτιδας βρέθηκε ο Βουλευτής Φθιώτιδας και Αναπληρωτής Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Σαρακιώτης,...

Διαβάστε Περισσότερα